ديدنيهاي ايران
عکس هايی از خانه های قديم تهران در زمان قاجار

عکسهای خانه های قديم تهران  

در زمان قاجار 

 

3

خانه قوام السلطنه  

 

13

خانه قوام السلطنه  

5

 

خانه قوام السلطنه   

1

خانه قوام السلطنه   

 

2

خانه مشير الدوله 

 

1

خانه وثوق  الدوله   

 

 

10

 

خانه امام جمعه  

 

19

خانه مقدم  

 

 

11

خانه مقدم  

 

10

خانه مقدم  

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٢٦ اسفند ،۱۳۸٤ - كاظم خطيبي